Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

Giriş

Kibaroğlu Döküm, Ot., Nak., İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  (“Şirket”) olarak kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine son derece önem veriyoruz. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumluluğu hedefliyoruz.

Öncelikli olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına özen gösteriyoruz. Toplanan kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi için yürürlükteki mevzuatla uyumlu olarak güvenlik tedbirlerini alıyoruz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgileri size işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi (“Bildirim”) ile sunuyoruz. Bildirim, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve bizimle temas kuran gerçek kişilerin kişisel verilerinin başta Kanun olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri ile uyumlu biçimde işlenmesine ilişkin açıklamaları içeriyor.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, KVKK’nın 4. maddesi uyarınca aşağıda sayılan ilke ve esaslar çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygunluk

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, KVKK ve yapılan iş gereği uyulması zorunlu olan diğer kanun ve düzenlemelere uygun olarak işlemektedir.

 •  Doğru ve Güncel Olma

Şirketimizin, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verilerin izinsiz ve gerçeğe aykırı olarak değiştirilmemesi ve işlenen veriler ile ilgili bir değişiklik olduğunda veri sahibi tarafından talep edilmesi halinde, kişisel verinin güncellenmesi için gerekli işlemleri yerine getirmekte, teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, size bildirilen işleme amacına uygun olarak ve bildirilen çerçevede işlenmektedir.

 • İşleme Amacıyla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz faaliyetleriyle örtüşmeyen, Şirket faaliyetleri çerçevesinde gerek duyulmayan ve işleme amacını aşacak nitelikteki kişisel verileri işlememektedir.

 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

KVKK, ilgili diğer kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde işlenen verileriniz, ilgili mevzuatta  muhafaza edilmektedir.

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz, bizimle kurmuş olduğunuz hukuki ilişkinin niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Tarafımızla iletişime geçmeniz halinde ad, soyadı, kimlik numarası, adres bilgileriniz, dijital ortamlarda sunulan internet sitemizi ziyaretiniz sırasında IP adres ve çerez bilginiz işlenebilir. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için internet sitemizde bulunan Çerez Politikamızı incelemenizi rica ederiz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?

Kanun uyarınca, kişisel veriler ancak Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan durumlarda ve/veya uluslararası mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenebilir. Bu kapsamda, Şirket olarak müşterilerimizin kişisel verilerini özellikle kendilerine sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek (ürün satış ve teslim süreçlerinin yerine getirilmesi,) amacıyla temel hak ve özgürlükler üzerinde olumsuz bir netice oluşturmamak kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işliyoruz. Dijital ortamlarda sunulan internet sitemizi ziyaretiniz sırasında işlenen çerez bilgileri ise internet sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla işlenmektedir. Açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması,  dijital ortamlardan veya diğer yazılı ya da sözlü mecralardan iletilen, soru, talep ya da şikâyetlerle ilgili gereken adımların atılması amaçları kapsamında işlenmektedir. Böylesi durumlarda, kişisel verileriniz serbest iradenizle sunmuş olduğunuz açık rızanın kapsamıyla sınırlı olarak işlenir.  Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilme imkânına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılması 

Kibaroğlu Döküm, Ot., Nak., İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., verilerin aktarılması sürecinde tam bir hassasiyet göstererek olabildiğinde en az kişisel veriyi aktarmaya gayret etmektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kişilerle yetkileri kapsamında paylaşılabilir. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Veri sahiplerinin hakları

Kanun’un 11. maddesine göre veri sahipleri, veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir.

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan hakların kullanılması ve yukarıda yer alan hususlarda Şirketimize bir başvuru yapılması halinde, başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir.  Yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için internet sitemizde bulunan kişisel veri sahibi tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formunu tarafımıza iletebilir, aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

KİBAROĞLU DÖKÜM, OT., NAK., İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Hacıeyüplü Mahallesi Sanayi Bölgesi 3215 Sokak No:4 Merkezefendi/Denizli

Telefon: 0 258 371 38 57

WORKING HOURS

Monday - Friday: 8:30 – 18:00
Saturday - Sunday: Close

WHERE ARE WE

Hacıeyüplü Sanayi Bölgesi 3215 Sokak
No: 4 Merkezefendi, DENİZLİ, TURKEY

PHONE NUMBER

+90 258 371 38 57

SOCIAL MEDIA

E-MAIL ADDRESS

bilgi@kibarogludokum.com